W dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00

w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu, przy ul. 11 Listopada 9

odbędzie się

XXXII Sesja Rady Gminy w Dobroniu

 

Porządek XXXII Sesji Rady Gminy w Dobroniu – 30.11.2021 r.:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2021-2031.

4.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021.

5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

6.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

7.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok.

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń.

10.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chechło Drugie.

11.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.

12.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz wzrostu deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

13.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".

14.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobroń.

15.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dla budowy linii kolejowej dużych prędkości nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny, wyrażającą sprzeciw dla wariantu nr 42 i nr 44 a poparcia dla wariantu nr 41 (kolor pomarańczowy).

16.        Informacja pt. „Realizacja inwestycji na terenie gminy Dobroń w rok 2021”

17.Korespondencja i sprawy różne.

18.Informacja Wójta Gminy o ważniejszych decyzjach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

19.Przyjęcie wniosków do protokołu nr XXXI/2021 z sesji Rady Gminy.

20.Zamknięcie sesji.

 

Transmisja online z sali obrad prowadzona jest na stronie Urzędu Gminy Dobroń - www.dobron.ug.gov.pl