I.                   Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

 

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakupu sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich    

    zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowania wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

 

 

II.                Okres realizacji zadania

 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku

 

III.             Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

1.        Na realizację zadania w roku 2021 planowana jest łączna kwota 215.000,00 zł

      ( słownie złotych: dwieście piętnaście tysięcy  00/100 )

2.        Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia , ze zadania można realizować mniejszym kosztem lub oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Dobroń.

 

IV.             Termin i miejsce składania wniosków.

 

Wnioski , zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały nr VI/31/2011 Rady Gminy    w Dobroniu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Dobroń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 164, poz. 1623 ), należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „ Nabór wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dobroń” w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobroniu w terminie do dnia 3 lutego 2021 roku.

 

V.                Postanowienia końcowe

 

Szczegółowe warunki i tryb dotacji reguluje uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy  w Dobroniu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Dobroń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. D.U. z 2019 roku  poz. 869 ze zmianami ).