Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Dobroniu

Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko Dyrektora "Dobrońskiego Centrum Kultury" w Dobroniu

WÓJT GMINY DOBROŃ

Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora "Dobrońskiego Centrum Kultury"

w Dobroniu

Miejsce wykonywania pracy: Dobrońskie Centrum Kultury, 95-082 Dobroń, ul. Witosa 1a

Wymiar czasu pracy: pełny etat

1.      Wymagania niezbędne dla kandydata:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie;

2)      doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 letni staż pracy; 

3)      obywatelstwo polskie;

4)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2014 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 168 ze zm.);

7)      stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2.      Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury;

2)      doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;

3)      umiejętności menadżersko - organizacyjne;

4)      umiejętność obsługi komputera;

5)      studia podyplomowe na kierunkach z zakresu zarządzania kulturą;

6)      preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      doświadczenie w zakresie organizowania i prowadzenia imprez kulturalnych i przedsięwzięć promocyjnych.

8)      znajomość aktów prawnych:

- Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

- Ustawa o bibliotekach,

- Ustawa o finansach publicznych,

- Ustawa Kodeks pracy,

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych,

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Dobrońskiego Centrum Kultury;

2)      reprezentowanie Dobrońskiego Centrum Kultury na zewnątrz;

3)      zarządzanie majątkiem Dobrońskiego Centrum Kultury;

4)      zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy;

5)      wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

6)      ustalanie rocznego programu działalności oraz rocznego planu finansowego;

7)      sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;

8)      odpowiedzialność za gospodarkę finansową  Dobrońskiego Centrum Kultury;

9)      organizowanie imprez kulturalnych, między innymi: święta Gminy Dobroń i Festiwalu Folkloru;

10)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, zespołami amatorskimi, artystami i twórcami oraz mieszkańcami Gminy Dobroń.

4.      Wymagane dokumenty:

1)      pisemny wniosek o przystąpieniu  do konkursu wraz z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Dobrońskiego Centrum Kultury;

2)      życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć;

3)      kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane wykształcenie,  dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach, np. studia podyplomowe, kursy, staże odbyte w instytucjach kultury, certyfikaty językowe itp. Wszystkie dokumenty powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5)      oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

6)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2014 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.);

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922);

9)      pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Dobrońskiego Centrum Kultury, propozycji struktury organizacyjnej wraz z regulaminem organizacyjnym w perspektywie najbliższych trzech lat prowadzenia działalności.

5.      Inne informacje:

1)      konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem VII/26/2017 Wójta Gminy Dobroń z dnia 10 maja 2017 roku;

2)      rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do 30 czerwca 2017 roku;

3)      dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po upływie terminu oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane;

4)      informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej;

5)      wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie powołania, na czas określony - 3 lata, zatrudnienie nastąpi od 1 lipca 2017 roku;

6)      w celu zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury, kandydaci mogą skontaktować się z Urzędem Gminy w Dobroniu, pod numerami telefonów: 43/6772683, 43/6772130, z następującymi pracownikami:

-          Iloną Mudzo - Skarbnikiem Gminy Dobroń,  numer wew.118,

-          Mirosławem Rżanek - Sekretarzem Gminy Dobroń, numer wew. 121,

-          Emilią Jardzioch - inspektorem ds. UE, współpracy partnerskiej i promocji gminy,  numer wew.128,

-          Teresą Agata - inspektorem ds. kadrowych,  numer wew.115.

7)      Dobrońskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą działalność w formie Ośrodka Kultury z Biblioteką. Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 grudnia 2015 roku akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Dobrońskie Centrum Kultury znajduje się pod adresem: http://www.dobron.bip.net.pl, w zakładce prawo lokalne - uchwały Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018.

6.      Termin i miejsce składania dokumentów:

1)        Wymagane dokumenty aplikacyjne, należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrońskiego Centrum Kultury";

2)        Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2017 roku o godzinie 1600 (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu);

3)        Adres: Urząd Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.

Załączniki

informacja o wynikach konkursu (14.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marcin Cieślak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Cieślak
Data wprowadzenia:2017-05-15 11:44:35
Opublikował:Marcin Cieślak
Data publikacji:2017-05-15 11:44:59
Ostatnia zmiana:2017-06-23 09:05:32
Ilość wyświetleń:785

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij