Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Dobroniu

Kolorowy pasek

Podinspektor ds. działalności gospodarczej

Wójt Gminy Dobroń

ogłasza  nabór

na  wolne stanowisko pracy

w   Urzędzie   Gminy   w   Dobroniu

95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9

 

nazwa stanowiska:   podinspektor ds. działalności gospodarczej

- wymiar czasu pracy:   pełny etat

- rodzaj umowy o pracę- umowa o pracę na czas określony ( pierwsza umowa na czas określony 6 miesięcy, druga umowa na czas określony do 31 maja 2018 roku).

 

  1. Wymagania niezbędne:

a.    obywatelstwo polskie,

b.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d.    wykształcenie wyższe lub średnie,

e.    przy wykształceniu średnim minimalny staż pracy wynoszący 3 lata,

f.     nieposzlakowana opinia.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

wiedza z zakresu ustaw:

- o samorządzie gminnym,

- o pracownikach samorządowych,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- o swobodzie działalności gospodarczej,

- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- o działalności leczniczej,

- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- o zdrowiu publicznym,

- o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej .

1.      Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności:

a)      przyjmowanie wniosków o wpis (zmianę wpisu, informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, wykreśleniu wpisu),

b)      przekształcanie przyjętego wniosku w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie go do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej,

c)      wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosku.

2.      Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

a)      przyjmowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

b)      przekazywanie wniosków o wydanie zezwolenia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c)      przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

d)      naliczanie opłat za wydanie zezwoleń i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i egzekwowanie ich wnoszenia,

e)      przygotowywanie decyzji o cofnięciu i wygaśnięciu zezwolenia,

f)       współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wykonywania czynności kontrolnych w stosunku do podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie przewidzianym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3.      Współdziałanie z organami kontroli w sprawach związanych z funkcjonowaniem handlu, usług i gastronomii.

4.      Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

5.      Prowadzenie ewidencji i wydawanie koncesji na świadczenie usług przewozowych.

         W zakresie zadań gospodarki komunalnej.

         1.      Nadzorowanie zużycia energii elektrycznej na potrzeby gminy oraz oświetlenia ulicznego. Współdziałanie w tym zakresie z zakładami energetycznymi i z konserwatorem oświetlenia ulicznego.

2.      Sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków za zużytą energię elektryczną.

3.      Planowanie do budżetu wysokości środków na oświetlenie uliczne.

4.      Przygotowywanie danych do budżetu oraz koordynacja realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie.

W zakresie spraw społecznych.

1.      Wykonywanie zadań gminy w zakresie cmentarzy i chowania zmarłych.

2.      Sprawowanie opieki nad „Miejscami Pamięci Narodowej” oraz cmentarzami i grobami wojennymi.

3.      Załatwianie spraw związanych z zamykaniem cmentarzy.

W zakresie ochrony zdrowia.

1.     Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.

2.     Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym i o przeciwdziałaniu narkomanii.

3.     Współpraca z Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w zakresie opieki zdrowotnej mieszkańców gminy.

4.     Obsługa kancelaryjno-techniczna Rady Społecznej SP GOZ w Dobroniu.

5.     Współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone.

6.     Wykonywanie zadań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.

W zakresie spraw różnych:

1.  Wprowadzanie danych dotyczących środków trwałych w użytkowaniu do  programu komputerowego XPERTIS ŚRODKI TRWAŁE.

2.      Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania mieniem  Urzędu Gminy, w tym również ocechowywanie sprzętu biurowego. Współdziałanie  w tym zakresie z Referatem Księgowym.

3.      Wykonywanie innych czynności i poleceń służbowych Wójta Gminy i Sekretarza Gminy.

 

 

Zastępstwo :

1.      Zastępowanie osoby zatrudnionej na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami.

  1. Warunki pracy na stanowisku:

a.       praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu,

b.      praca wymagająca wyjazdów w teren,

c.       praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

d.      obsługa urządzeń biurowych.

 

  1. Dodatkowe informacje:

 

a.       w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dobroniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,

b.      pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe,

c.       kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

a.       życiorys CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

b.      list motywacyjny,

c.       kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy.

d.      kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej,

e.       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f.        ewentualne referencje,

g.      własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

h.      własnoręcznie podpisana klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zmianami).  (Wzór w/w oświadczeń stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

i.        w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy składać  do  9 grudnia 2016  roku do godziny 1530   w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres pocztowy:

Urząd Gminy w Dobroniu,

ul.  11 Listopada 9,  95 – 082 Dobroń

 z dopiskiem „OFERTA PRACY”

 

pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@dobron.ug.gov.pl, w przypadku posiadanych uprawnień  do  podpisu elektronicznego.

 

Aplikacje, które zostaną doręczone do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu, najpóźniej do 9 grudnia 2016 roku do godziny 15,30).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://dobron.bip.net.pl   oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

 

Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji nie będą odsyłane.               

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobroń, dnia 29 listopada 2016 roku

 

 

 

 

 

 

Załączniki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie kandydata (14.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marcin Cieślak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Cieślak
Data wprowadzenia:2016-11-29 09:43:25
Opublikował:Marcin Cieślak
Data publikacji:2016-11-29 09:44:38
Ostatnia zmiana:2016-12-29 13:11:54
Ilość wyświetleń:1497

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij