Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Dobroniu

Kolorowy pasek

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

Wójt Gminy Dobroń

ogłasza  nabór

 

na  wolne stanowisko pracy

w   Urzędzie   Gminy   w   Dobroniu

95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9

 

nazwa stanowiska:   inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

 

- wymiar czasu pracy:   pełny etat

- rodzaj umowy o pracę- pierwsza umowa na czas określony 6  miesięcy

 

  1. Wymagania niezbędne:

a.    obywatelstwo polskie,

b.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d.    wykształcenie –wyższe,

e.    staż pracy - minimum 3 lata

f.     nieposzlakowana opinia.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a.    doświadczenie w pracy w urzędzie,

b.    prawo jazdy kategorii B,

c.    wiedza z zakresu ustaw:

- o samorządzie gminnym,

- o pracownikach samorządowych,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- o ochronie przyrody,

- o funduszu sołeckim,

- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. W zakresie rolnictwa, leśnictwa, i gospodarki wodnej.

1.      Współdziałanie ze społeczno-zawodowymi organizacjami rolników i samorządów rolniczych, działających w rolnictwie lub na rzecz rolnictwa w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

2.      Współdziałanie z Zarządem Gminnej Spółki Wodnej w zakresie utrzymania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz pomoc w prowadzeniu spraw technicznych                        i administracyjnych.

3.      Współdziałanie w zakresie organizowania poradnictwa i doradztwa fachowego                          w zakresie rolnictwa indywidualnego.

4.      Przyjmowanie i rejestrowanie informacji o pojawieniu się chorób i szkodników oraz chwastów.

5.      Wzywanie do wykonywania określonych czynności w zakresie ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

6.      Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi, a w przypadku upraw tych roślin bez zezwolenia wydawanie decyzji nakazujących ich zniszczenie lub wykonanie zastępcze z zakresie zniszczenia tych upraw.

7.      Sprawowanie administracji, mającej charakter organizatorski w zakresie łowiectwa.

8.      Współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy, w szczególności z zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie.

9.      Wykonywanie zadań wynikających z Prawa wodnego, a w szczególności dotyczących:

·         nakazywania właścicielowi gruntu , który zmienił stan wodny na gruncie w sposób szkodliwie oddziaływujący na grunty sąsiednie przywrócenia stanu pierwotnego lub wykonania urządzeń ochronnych,

·         nadzorowania funkcjonowania urządzeń wodnych, współpraca w tym zakresie ze Spółką Wodną.

10.  Wykonywanie zadań dotyczących zwalczania skutków  klęsk żywiołowych, a w szczególności:

·      współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i innymi instytucjami,

·      prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych w rolnictwie.

11.  Organizowanie prac zadrzewieniowych na terenie gminy, na gruntach stanowiących własność gminy

12.  Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych należących do kompetencji organów gminy

13.  Wykonywanie innych czynności ustawowych, mających za zadanie zapobieganie degradacji gruntów, w tym przygotowywanie stosownych projektów uchwał i decyzji.

 

2.  W zakresie ochrony zwierząt, a w szczególności:

1.    Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zaraźliwą, a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę podjęcie starań mających na celu jego schwytanie, a w razie niemożności dokonania tego-powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego posterunku policji.

2.    Podawanie do wiadomości osób zainteresowanych i do wiadomości publicznej o zarządzonych przez lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania.

3.    Czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest źle traktowane lub zaniedbywane.

4.    Prowadzenie spraw dotyczących wyłapywania zwierząt  bezdomnych i umieszczanie ich w schronisku.

5.    Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie hodowli oraz utrzymania psa rasy uznanej za agresywną.

6.    Organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a zwłaszcza psami.

 

3. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz utrzymania czystości i porządku w gminie.

1.    Wykonywanie zadań w zakresie ochrony zieleni.

2.    Przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, a w przypadku gdy nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków – za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.    Naliczanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.

4.    Występowanie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów                       z terenów będących we władaniu Gminy.

 

4. W zakresie zadań związanych z realizacją funduszu sołeckiego

1. Prowadzenie spraw dotyczących funduszu sołeckiego, a w szczególności:

·         opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funduszu     sołeckiego,

·         przekazywanie w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy informacji sołtysom o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki,

·         udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach funduszu sołeckiego i możliwości realizacji przedsięwzięć w jego ramach,

·         przyjmowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym  i formalnym wniosków sołectw o dofinansowanie   przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,

·         opracowanie projektu wydatków funduszu sołeckiego, na podstawie  wniosków  sołectw,

·         przekazanie projektu wydatków funduszu sołeckiego Skarbnikowi celem       ujęcia w projekcie budżetu gminy,

·         pomoc sołtysom w kontaktach z innymi pracownikami urzędu  w zakresie realizacji przedsięwzięć przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego,

·         prowadzenie ewidencji wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

 

5. W zakresie pozostałych spraw.

1.    Prowadzenie archiwum Urzędu oraz niektórych jednostek organizacyjnych.

2.    Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym a w szczególności:

·         przygotowywanie i przekazywanie szacunków oraz sprawozdań z zakresu rolnictwa,

·         wykonywanie czynności związanych z organizacją i przeprowadzaniem spisów rolnych.

3.    Wykonywanie innych spraw niż objęte niniejszym zakresem czynności ,  wynikających z poleceń Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Kierownika Referatu GKiOŚ.

 

 

  1. Warunki pracy na stanowisku:

a.       praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu,

b.      praca wymagająca wyjazdów w teren,

c.       praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

d.      obsługa urządzeń biurowych.

 

  1. Dodatkowe informacje:

 

a.       w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dobroniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,

b.      pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe,

c.       kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest  do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

a.       życiorys CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

b.      list motywacyjny,

c.       kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy.

d.      kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

e.       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f.        ewentualne referencje,

g.      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

h.      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i.        w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.

 

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy składać do  5 listopada 2015 roku do godziny 1500   w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres pocztowy:

Urząd Gminy w Dobroniu,

ul.  11 Listopada 9,  95 – 082 Dobroń

 z dopiskiem „OFERTA PRACY”

pocztą elektroniczną na adres:

sekretariat@dobron.ug.gov.pl

w przypadku posiadanych uprawnień  do  podpisu elektronicznego.

 

Aplikacje, które zostaną doręczone do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu, najpóźniej do 5.11.2015r.).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://dobron.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

 

Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji nie będą odsyłane.

 

 

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                          

                                                                                                           (-) Robert Jarzębak

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobroń, dnia 26 października 2015 roku

Załączniki

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Teresa Agata
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Cieślak
Data wprowadzenia:2015-10-26 10:54:14
Opublikował:Marcin Cieślak
Data publikacji:2015-10-26 10:55:38
Ostatnia zmiana:2015-11-18 10:34:48
Ilość wyświetleń:1559

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij